logo_efs

„Aktywizacja = Praca”
RPLU.09.01.00-06-0139/15-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa
Okres realizacji projektu 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!
Jeżeli jesteś osobą:
- w wieku 30-49 lat
- posiadającą wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne
- bez pracy lub zamierzającą odejść z rolnictwa
- zamieszkującą powiat parczewski
- gotową podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
- chętną do podjęcia zatrudnienia
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU JUŻ DZIŚ! - Rekrutacja została zakończona.
Rekrutacja tylko do 30.04.2017 roku!

OFERUJEMY BEZPŁATNIE:
1. Poradnictwo zawodowe
2. Szkolenia zawodowe do wyboru:
- Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (180h)
- Fryzjer (180 h)
- Murarz Tynkarz (120 h)
- Operator koparko-ładowarki (152 h) + Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym (36 h).
3. Pośrednictwo pracy
4. Staże zawodowe przez okres 3. miesięcy

Dodatkowo otrzymasz:
- Zwrot kosztów dojazdu
- Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w trakcie szkoleń i staży
- Atrakcyjne materiały szkoleniowe
- Certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
- Catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych

Pobierz dokumenty rekrutacyjne, wypełnij i dostarcz osobiście lub pocztowo na adres jednego z dwóch biur projektu:
Parczew: Szytki 1, 21-200 Parczew
Lublin: ul. Przechodnia 4/307 1-2, 20-003 Lublin

Jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
Tel. +48 795 195 075
Email: aktywizacja@elektro-lech.com

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz Rekrutacyjny wersja WORD
Formularz Rekrutacyjny wersja PDF
2. Regulamin Rekrutacji 

Realizator : „Elektro-Lech” Łukasz Grzegorz Misiejuk Partner: Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze

Celem głównym projektu jest podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia w okresie od 02.2017-01.2018 r., przez co najmniej 23 osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i odchodzące z rolnictwa) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu powiatu parczewskiego, poprzez nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych dzięki kompleksowej aktywizacji edukacyjno-zawodowej uzyskanej w ramach projektu.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia zakładanego celu szczegółowego pochodzącego ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9, Rynek pracy, a także celu nadrzędnego powiatu Parczewskiego – Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020. Projekt ponadto zgodny jest z Celem 3 STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 i Strategią Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Kluczowe rezultaty projektu będą wyrażone:
1. wskaźnikiem efektywności zatrudnieniowej na poziomie około:

a. 45% dla osób bezrobotnych (23 osoby),
b. 28% dla osób długotrwale bezrobotnych (9 osób),
c. 19% dla osób niepełnosprawnych (1 osoba),
d. 22% dla osób odchodzących z rolnictwa (2 osoby).

2. liczbą osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu dla:

a. 80% osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (40 osób).

Trwałość projektu wynika z kompleksowej zindywidualizowanej ścieżki rozwoju z której uczestnicy projektu skorzystają w ramach.
Uczestnikami projektu jest 50 osób bezrobotnych w wieku 30-49 lat o niskich kwalifikacjach
(25 kobiet i 25 mężczyzn) w tym 8 osób rolników lub członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa. Uczestnicy projektu pochodzić będą z obszaru powiatu parczewskiego.

Oferowane programy aktywizacji zawodowej obejmują kilka form wsparcia:

• poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (IPD),
• szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
• pośrednictwo pracy,
• staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 01-02-2017 do 31-01-2018 r.
Dofinansowanie projektu ze środków wspólnotowych 880 367,37 PLN.

Aktywizacja-Praca

logo-stopka